top of page
Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten

Artikel 1:  Toepassingsgebied
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017. 
 
Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst
 
2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:
 
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
 
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld.
 
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
 
d) de verstrekte maaltijden;
 
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
 
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
 
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
 
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
 
 
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
 
3° de betalingsmodaliteiten;
 
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
 
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort-
en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
 
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
 
7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
 
2.2  De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger. 
 
2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen. 
 
Artikel 3: informatie door de reiziger
 
3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
 
3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
 
Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
 
4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.
 
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
 
4.2  De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie: 1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan; 2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft; 3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie; 4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit; 5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is; 7° informatie over de interne klachtenbehandeling; 8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;  9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger: 1° de nodige ontvangstbewijzen  2° de vouchers en vervoerbewijzen 3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.
Artikel 5: De prijs
 
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend. Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in: 1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of 2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of 3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten. 
 
5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
 
5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.
 
5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten. 
 
Artikel 6: Betaling van de reissom
 
6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
 
6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
 
6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
 
Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
 
7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij: 1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf,  op de hoogte stelt, en 2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht. 
 
7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht. 
 
Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
 
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. 
 
Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
 
9.1                                                                                                                                                                              1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en  2° het om een onbeduidende verandering gaat, en  3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt. 
 
9.2 1. Reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis
met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen: 1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis; 2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt; 3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;  4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkoms ;  5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan. 
 
9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering. 
 
9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug. 
 
Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
 
10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:  1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:                                   c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd. 
 
10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn. 
 
Artikel 11: Opzegging door de reiziger
 
11.1  pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.  In de pakketrkostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.  Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. 
 
11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding. 
 
11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding. 
 
Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
 
12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld. 
 
12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:  1° onmogelijk is, of  2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van nonconformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.  Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15. 
 
12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist. 
 
12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.  Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.  De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is. 
 
12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding. 
 
12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger. 
 
12.7  De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften. 
 
12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.
 
12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door. 
 
Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
 
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. 
 
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
 
14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht. 
 
14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet. 
 
Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
 
15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de nonconformiteit aan de reiziger te wijten is. 
15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald. 
 
15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de nonconformiteit te wijten is aan:  1° de reiziger;  2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of  3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 
 
Artikel 16: Verplichting tot bijstand
 
16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:  1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;  2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen. 
 
16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator. 
 
Artikel 17: Klachtenregeling
 
17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
 
17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. 
 
17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.  
 
Artikel 18: Verzoeningsprocedure
 
18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 
 
18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 

 18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. 
 
18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 
 
18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. 
 
Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
 
19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank. 
 
19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij. 
 
19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of email met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen 
 
19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 
 
19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 
 
Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00 City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
 

Bijzondere verkoopvoorwaarden voor pakketreizen &
gekoppelde reizen, een voorbeeld om toe te passen in uw agentschap

Onze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan, alsook de bepalingen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (de “Wet”), en desgevallend de contractuele voorwaarden van de leveranciers van reisdiensten.

A. Pakketreizen & gekoppelde reizen

Als we even gedetailleerd te werk gaan in de verkoop van forfaitreizen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld bij de beoefening van reisdiensten.
Als we als organisator handelen volgens de Wet, zijn volgende bijzondere voorwaarden van toepassing.

 

1. Offertes

Al onze brochures, promoties, webpagina’s of offertes worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Kaarten, foto’s of illustraties zijn louter informatief en niet contractueel.

De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt kan gewijzigd worden voor de afsluiting van de pakketreisovereenkomst en dat onze offertes, tenzij anders overeengekomen, steeds “in aanvraag” of “onder voorbehoud van bevestiging” zijn. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze offertes 5 dagen geldig. Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie binden ons niet en mogen we rechtzetten.

 

2. Bedrag en betalingscondities

Wij hebben het recht om de prijs aan te passen (Wetsart. 19). De calculatiemethode van de herziening van de prijs is volgende: verhoging van de prijs opgelegd door de dienstverlener of een lokale autoriteit.
De prijs bevat wat bepaald is in het reiscontract. Het bevat niet de toelagen die gevraagd werden door de reiziger of opgelegd door de autoriteiten. Het bevat niet de eventuele brandstoftoelagen of nieuwe taxen die ons op de dag van de overeenkomst met de reiziger nog onbekend zijn.
Wij behouden ons het recht voor om materiële fouten te corrigeren.
De datum die aangehouden wordt voor de basis van de berekening van taxen en kosten van de overeengekomen prijs zonder eventuele toeslag, is de datum van akkoord van de reiziger op het verkoopcontract.

3. Prijs en betalingsmodaliteiten

3.1 De prijs omvat alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgesomd, alsook alle belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten. De reiziger zal desgevallend vergoedingen, toeslagen en andere kosten moeten betalen die wij redelijkerwijs niet konden berekenen of kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, zoals toeristentaxen, toegangstaxen (resort fees), kosten, ezv.

  • Meer dan 45 dagen voor de dag van aankomst : 30% van de totale prijs van de reis

  • Van 15 tot 44 dagen voor aankomst : 50% van de totaalprijs, met een minimum van 200€ per dossier tenzij anders overeengekomen in de boekingsbevestiging.

  • Vanaf 14 dagen tot de dag van vertrek 100% van de totale prijs van de reis

 

Boekingen die binnen de 15 dagen voor vertrek zijn gedaan zullen aanleiding geven tot administratieve kosten van 35 EUR.

Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.

 

3.2 We behouden ons het recht voor om prijzen te verhogen in geval van veranderingen in:

1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn

In geval van verlaging van voormelde kosten na het afsluiten van de overeenkomst en voor het begin van de reis heeft de reiziger recht op een proportionele prijsvermindering. In dit geval zullen we het recht hebben om administratieve kosten aan te rekenen. We zullen deze kosten verantwoorden alleen op uitdrukkelijk verzoek van de reiziger.

Elke prijsverhoging zal aan de reiziger worden meegedeeld uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

 

3.3  Betaling van de reissom

  • Tot 45 dagen voor de dag van aankomst : 30% van de totale prijs van de reis

  • Vanaf 44 tot 16 dagen voor de dag van aankomst : 50% van de totale prijs van de reis

  • Vanaf 15 dagen tot de dag van vertrek : 100% van de totale prijs van de reis

De vliegtuigtickets moeten meteen na boeking betaald en uitgeschreven worden. Vanaf dan gelden de annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en zijn onze algemene voorwaarden niet meer van toepassing.

 

3.4 Cash betalingen worden slechts aanvaard tot maximaal 3.000 EUR. Indien de totaalprijs 3.000 EUR of meer bedraagt, wordt een betaling in cash aanvaard ter hoogte van 10% van de totaalprijs met een maximum van 3.000 EUR.

 

3.5 Elke niet betaalde factuur op vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van een intrest aan 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50 EUR.

Wij behouden ons het recht voor om reisdocumenten niet vrij te geven zolang niet al onze facturen zijn betaald.

Als alternatief behouden we ons het recht voor om in geval van niet-betaling van facturen binnen de vervaldatum de overeenkomst te beëindigen mits ingebrekestelling met onmiddellijke uitwerking en vergoeding te vorderen van onze schade met als minimum de opzeggingsvergoeding van art. 4. Door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de schadevergoeding worden verrekend.

4. Opzegging door de reiziger

4.1 Elke opzegging door de reiziger moet ons toekomen per email met ontvangstbevestiging op het adres opgegeven in art. 16. Opzeggingen die ons toekomen buiten onze openingsuren worden geacht ontvangen te zijn op de volgende werkdag.

4.2 In geval van opzegging, zullen wij de volgende opzegvergoedingen aanrekenen :

Er kan een administratieve forfaitaire schadevergoeding gevraagd worden van € 75 per persoon.

- voor een annulatie die meer dan 45 dagen voor het vertrek, is dit een minimum van 30% van de prijs van de reis.

- voor een annulatie vanaf 45 dagen voor het vertrek,100% van de prijs van de reis.

De prijs van de vluchten moet steeds voor 100% betaald worden. Het geheel van de kost door annulatie vanwege de reiziger kan niet hoger zijn dan 100% van de prijs van de reis.
 

De opzegging kan gebeuren per mail of per aangetekend schrijven. De datum die geldig is en dienst doet voor de opzegging, zal altijd de werkdag zijn die volgt op de effectieve ontvangst van het aangetekend schrijven of de ontvangstbevestiging van de mail. Een mail waarvan wij geen ontvangstbevestiging hebben, kan in geen geval beschouwd worden als een geldige opzeg.
Wij behouden ons het recht voor om de prijs terug de vorderen van de reis zonder de kostenbesparingen en de inkomsten die gegenereerd werden door een korting ter beschikking van de reisdiensten.

 

5. Aanpassingen door de reiziger

Elke wijziging van de overeenkomst door de reiziger zal aanleiding geven tot het betalen van forfaitaire administratieve kosten van 50€ per persoon, vermeerderd met de eventuele kosten van onze leveranciers van reisdiensten of van de organisator indien wij handelen als doorverkoper.

De reiziger aanvaardt dat een wijziging afhangt van de beschikbaarheid en een eventuele prijsaanpassing. Indien de wijziging niet beschikbaar is of het prijsverschil te groot, kan de reiziger afzien van de overeenkomst, waarbij in dit geval de opzeggingsvergoedingen van art. 4 van toepassing zullen zijn. De kosten van de wijziging zijn in elke geval ten laste van de reiziger.

 

6. Wijzigingen door de organisator

6.1 Wij behouden ons het recht voor om voor het vertrek kleine wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst. In dit geval wordt de reiziger verwittigd via een duurzame gegevensdrager.

6.2 Wij behouden ons ook het recht voor om kennelijke materiële fouten in de overeenkomst recht te zetten.

6.3 Wanneer er ingrijpende wijzigingen aan de overeenkomst moeten worden gebracht of wanneer de prijs dient verhoogd te worden met meer dan 8 %, conform art. 20 van de wet, is de reiziger verplicht ons binnen de 2 dagen na de aankondiging van de wijziging te verwittigen van zijn beslissing om de wijziging al dan niet te aanvaarden. Zo niet, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd.

 

7. Overdracht van de overeenkomst

In geval van overdracht van de overeenkomst, en voor zover wij hebben kunnen vaststellen dat de overnemer aan alle voorwaarden van de overeenkomst voldoet, zijn de overdrager en overnemer solidair gehouden tot betaling van de kosten die voortvloeien uit de overdracht. De reiziger begrijpt dat in sommige gevallen de kost van de overdracht kan gelijk zijn met de prijs van de aankoop van een nieuwe reisdienst (zoals bijvoorbeeld in het geval van niet wijzigbare of terugbetaalbare vliegtickets).

 

8. Non-conformiteit en bijstand

8.1. De reiziger is verplicht om ons onverwijld op de hoogte te brengen van elke non-conformiteit die hij ter plaatse vaststelt. Elke klacht in dit kader zal beoordeeld worden door de organisator in functie van de concrete omstandigheden en de aard van het geboekte pakket.

De reiziger moet zijn klachten op de volgende wijze kenbaar maken :

Per email naar info@sudamericatours.be , tijdens kantooruren – tussen 9u30 en 18u- van maandag tot vrijdag.

8.2 De reiziger heeft het recht om zijn klachten te richten tot de doorverkoper bij wie hij het pakket heeft gekocht. In dit geval zal hij steeds eveneens de organisator van zijn klacht op de hoogte stellen.

8.3 De reiziger begrijpt dat indien hij ons niet correct en onverwijld op de hoogte brengt, hij ons verhindert om het tegengekomen probleem efficiënt op te lossen. De financiële gevolgen daarvan zullen ten laste van de reiziger worden gelegd.

 

9. Aansprakelijkheid van de organisator

9.1 Wij zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten van het pakket wanneer wij optreden als organisator. Wij hebben deze aansprakelijkheid niet als wij optreden als doorverkoper.

9.2 Onze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot een maal de totaalprijs van het pakket, behalve in geval van persoonlijk letsel of opzettelijk dan wel door nalatigheid veroorzaakte schade. Voor zover internationale verdragen grenzen stellen aan de voorwaarden waaronder een dienstverlener die een reisdienst verleent die deel uitmaakt van een pakketreis, schadevergoeding moet betalen, of aan de hoogte van die schadevergoeding, gelden die grenzen ook voor ons.

9.3 Wij zijn nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van reisdiensten die niet uitdrukkelijk staan vermeld in de pakketreisovereenkomst en die de reiziger ter plaatse heeft geboekt zonder ons te verwittigen (zoals excursies of bijkomende activiteiten).

 

10. Reisdocumenten

10.1 De reiziger moet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten om zich in het land van bestemming te begeven. In sommige gevallen volstaat een identiteitskaart, in andere gevallen een internationaal paspoort (soms geldig tot zes maanden na terugreis) en nog in andere gevallen een internationaal paspoort et visa.

10.2 Ook al proberen wij de reiziger zo goed mogelijk te informeren over de formaliteiten voor het land van bestemming, toch komt het aan de reiziger toe om de geldigheid en conformiteit van zijn reisdocumenten.

Op de niet-Belgische reiziger rust de plicht om zich te informeren bij zijn Ambassade of andere diplomatieke instanties teneinde de geldende formaliteiten te kennen. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

10.3 Degene die de overeenkomst aangaat verbindt er zich toe om ons te informeren van zijn nationaliteit en die van alle reizigers namens wie hij optreedt, en ons te verwittigen van elke relevante informatie in dit opzicht.

 

11. Gezondheid

11.1. Wij kunnen de gezondheidstoestand van alle reizigers niet kennen. Op de reiziger rust dus de plicht om zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen bestemming.

11.2 De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis te ondernemen. De reiziger die een fysieke of psychische beperking heeft, een mobiliteitsbeperking heeft of aan een ziekte lijdt die een behandeling vergt of die zwanger is, moet ons daar verplicht van op de hoogte stellen, desgevallend via de persoon die de reis boekt. Wij behouden ons het recht voor om een reiziger voor een reis te weigeren indien, om objectieve en niet-discriminatoire redenen, blijkt dat hij niet in staat is om deel te nemen.

11.3 De reiziger wordt aangeraden om aangepast materiaal en uitrusting te voorzien in functie van de aard van de reis, behalve indien dit is inbegrepen in het pakket. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

11.4 De reiziger wordt aangeraden om inzake gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden de website van de FOD Buitenlandse zaken te raadplegen.

 

12. Financieel onvermogen

Zoals de wet het voorziet, is ons financieel onvermogen beschermd door de Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8- 1130 Brussel, als zekerheid voor de repatriëring van de reizigers en de terugbetaling van alle betaalde sommen.

 

13. Verzekering aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid wordt verzekerd door MS AMLIN.

 

14. Vluchten

14.1 De vluchturen in onze offertes worden onder voorbehoud meegedeeld. Elke wijziging zal onverwijld worden meegedeeld aan de reiziger.

Wij kunnen de plaatsen aan boord van het vliegtuig niet garanderen: meer en meer vliegtuigmaatschappijen bieden een te betalen “pre-seating” dienst. Voor uitgegeven ticket dient de reiziger zich rechtstreeks tot de luchtvaartmaatschappij te richten.

14.2 De identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zal aan de reiziger bekend gemaakt worden uiterlijk op de reisdocumenten conform Verordening EU 2011/2005.

14.3 De reiziger is verplicht om zich tijdig aan te bieden voor de inscheping, met alle nodige reisdocumenten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten, zoals een vluchtweigering, veroorzaakt door opzet of nalatigheid van de reiziger.

14.4 De reiziger is verplicht om alle verlies of diefstal van, of schade aan bagage aan te geven aan de uitvoerende luchtvaartmaatschappij.

14.5 De luchtvaartmaatschappijen die op de zwart lijst van de Europese Commissie in toepassing van EU Verordening 2311/2005 van 14 December 2005 kunnen hier worden gevonden : https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en

 

15. Bescherming persoonsgegevens (GDPR)

Wij verzamelen uw gegevens conform EU Verordening (2016/679) - (« GDPR »).

De persoonlijk gegevens die u ons meedeelt zijn noodzakelijk voor het behandelen van uw boeking en voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6.1.b GDPR). Te dien einde kunnen uw gegevens gedeeld worden met onze partners gevestigd in derde landen. Wij doen steeds beroep op partners die een gelijkaardig niveau van bescherming waarborgen zoals voorzien in de GDPR. Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook worden gebruikt om u promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen per mail. Bovendien worden uw gegevens eveneens meegedeeld aan de FOD Binnenlandse zaken en dienstverleners zoals bedoeld en in uitvoering van de wet van 25 December 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens die de Richtlijn 2016/681 van 27 april 2016 betreffende het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit omzet.

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u recht van inzage, recht op correctie, recht op verwijdering en recht van verzet. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via mail, met vermelding van uw naam, voornaam en adres, alsook de reden van uw contact name.

Uw klachten over de gegevensverzameling en -behandeling kunnen worden gericht naar het bevoegde controleorgaan.

 

16. Kennisgevingen

Tenzij anders bepaald, moeten alle kennisgevingen in het kader van de pakketreisovereenkomst op de volgende adressen plaatsvinden :

- Per brief : Sudamerica Tours - Keltenlaan 7 - 1040 Brussel

- Per e-mail : info@sudamericatours.be

 

17. Rechtsgeschillen

- Voor elk geschil heeft u de mogelijkheid om:
- ons te contacteren
- de Geschillencommissie Reizen te contacteren (minnelijke schikking en arbitrage)
Secretariaat van de “Cel minnelijke schikking”: tel.: 02 277 61 80, e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
Secretariaat van het arbitragecollege en algemeen secretariaat van de GCR: tel.: 02/2776215 (9h à 12h) e-mail : reisgeschillen@clv-gr.be - City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

 

- In geval van geschillen die niet binnen de competentie van de Geschillencommissie Reizen vallen, is enkel de rechtbank van Brussel de competente rechtbank.

 


De lijst van verboden luchtvaartmaatschappijen, is beschikbaar op volgend adres: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/search_en De effectieve identiteit van de reiziger zal meegedeeld worden op de reisdocumenten (EU Verordening 2111/2005)

 

18. Domiciliekeuze
Degene die de reis boekt, geeft aan het reisagentschap de uitdrukkelijke toestemming om hem/haar te vertegenwoordigen voor alle verslagen bij reisaanbieders en -organisaties en voornamelijk om in zijn/haar naam de/het reisdocument(en) te ondertekenen die afgeleverd is/zijn door de reisaanbieder en -organisator. Degene die de reis boekt, doet een domiciliekeuze aan het adres van het reisagentschap.

 

Bijzondere verkoopvoorwaarden voor afzonderlijke prestaties, een voorbeeld om toe te passen in uw agentschap

 

Deze bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen en op de maatregelen van de wet van 21 november 2017 (de Wet) en vormen een integrerend deel van het contract.

 

B. Afzonderlijke prestaties

 

19. Offertes

Al onze brochures, promoties, webpagina’s of offertes worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Kaarten, foto’s of illustraties zijn louter informatief en niet contractueel.

De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt kan gewijzigd worden voor de afsluiting van de pakketreisovereenkomst en dat onze offertes, tenzij anders overeengekomen, steeds “in aanvraag” of “onder voorbehoud van bevestiging” zijn. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze offertes 14 dagen geldig.

Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie binden ons niet en mogen we rechtzetten.

 

20. Totstandkoming van de overeenkomst

Wij handelen als bemiddelaars. De overeenkomst komt tot stand rechtstreeks tussen de reiziger en de leverancier van de reisdienst.

 

21. Aansprakelijkheid

Wij zijn nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van de reisdienst.

 

22. Prijs en betalingsmodaliteiten

22.1 De prijs omvat de verkochte reisdienst alsook alle belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten. De reiziger zal desgevallend vergoedingen, toeslagen en andere kosten moeten betalen die wij redelijkerwijs niet konden berekenen of kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, zoals toeristentaxen, toegangstaxen, enz

Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.

22.2 Tenzij anders overeengekomen, wordt de prijs van de reisdienst volledig betaald bij de bevestiging van de reservatie.

Cash betalingen worden slechts aanvaard tot maximaal 3.000 EUR. Indien de totaalprijs 3.000 EUR of meer bedraagt, wordt een betaling in cash aanvaard ter hoogte van 10% van de totaalprijs met een maximum van 3.000 EUR.

22.3 Elke niet betaalde factuur op vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van een intrest aan 12 % per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50 EUR.

Wij behouden ons het recht voor om reisdocumenten niet vrij te geven zolang niet al onze facturen zijn betaald.

Ingeval van niet-naleving van de gestelde termijn om de facturen te betalen en na ingebrekestelling, behouden wij het recht om het reiscontract onmiddellijk te beëindigen en onverminderd ons recht om een schadevergoeding te eisen voor de gevolgen die de inbreuk van de beëindiging van de overeenkomst met zich meebrengt en dit met een minimum aan annuleringskosten die in Art. 4 gespecifieerd werden. De voorschoten die door de reiziger werden betaald zullen gebruikt worden om deze verontschuldigde schadevergoeding te betalen.

23. Opzegging, aanpassing of stopzetting door de reiziger
De reiziger kan enkel opzeggen indien de aanbieder dit goedkeurt en onder diens voorwaarden.
De vergoeding van de ondernemer blijft verworven.
Indien het mogelijk is, kan de opzegging gebeuren per mail of per aangetekend schrijven. De datum die geldig is en dienst doet voor de opzegging, zal altijd de werkdag zijn die volgt op de effectieve ontvangst van het aangetekend schrijven of de ontvangstbevestiging van de mail. Een mail waarvan wij geen ontvangstbevestiging hebben, kan in geen geval beschouwd worden als een geldige opzeg.
Wij behouden ons het recht voor om de prijs terug de vorderen van de reis zonder de kostenbesparingen en de inkomsten die gegenereerd werden door een korting ter beschikking van de reisdiensten.

 

24. Verzekering insolvabiliteit

Zoals de wet het voorziet, is ons financieel onvermogen beschermd door de Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel, als zekerheid voor de repatriëring van de reizigers en de terugbetaling van alle betaalde sommen.

 

25. Vluchten

Art A14 is van toepassing.
 

26. Bescherming persoonsgegevens (GDPR)

Art A16 is van toepassing.
 

27. Notifications

Art A17 is van toe passing.
 

28. Litige

Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en die niet onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen krachtens de algemene voorwaarden van de Geschillen commissie Reizen, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechtbanken van Brussel.


 

bottom of page